Familjevård
i världsklass

Välkommen till InCuria!

InCuria arbetar med familjevård på uppdrag av Socialtjänsten

Vi på InCuria har valt att arbeta med socialt arbete och psykiatri i kombination för att kunna erbjuda god vård som bygger på forskningsevidens, hög tillgänglighet, god service och ett respektfullt bemötande. InCuria arbetar med familjevård på uppdrag av Socialtjänsten. En familjehemsplacering kan ske genom två olika placeringsformer: Psykiatriförstärkt (med särskilda insatser) familjevård och konsulentstödd (utan särskilda insatser) familjevård.

Vårt team består av socionomer, psykoterapeut och psykiater med goda kunskaper inom psykiatri, psykologisk och psykosocial behandling. Till varje placerad individ finns alltid en koordinator som säkerställer vården och följer individen under vårdens alla faser. Vår styrka är evidensbaserade vårdlösningar som är anpassade efter Socialstyrelsens nationella riktlinjer och rekommendationer. InCurias behandlingsprogram utgår från kognitiv beteendeterapi och social färdighetsträning. Vårdlösningen är flexibel och anpassas efter individens behov.

Vi har ramavtal med flera kommuner och ingår även i SKR-ramavtal för familjevård med och utan särskilda insatser i åldersgrupperna 0-17 år samt 18 år och uppåt.

InCuria har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att bedriva konsulentstödd familjevård och står därmed under tillsyn av myndigheten. Verksamheten bedrivs inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).