Vårdkoordinering

InCuria anser att klientens plats ska vara något mer än en traditionell familjehemsplacering. Vi har därför integrerat familjevården med specialistpsykiatri, terapeutisk behandling samt psykosociala insatser i vad som kallas särskilda insatser. Genom en tät samverkan mellan InCurias specialistfunktioner, familjehem, klient, nätverk och uppdragsgivare optimerar vi vården så långt det är möjligt. På InCuria har den placerade en egen vårdkoordinator som följer denne under hela placeringen och vid behov även efter hemgång. Detta är gällande oavsett placeringsform. Våra koordinatorer är utbildade socionomer och har lång och bred erfarenhet av socialtjänst, psykiatri och familjevård.

För att möjliggöra den täta samverkan, behövs en person som koordinerar alla insatser och har kontroll över att rätt insats sätts in i rätt tid och att insatserna kommuniceras, förstås och har överenskommits med samtliga parter som finns kring klienten i dennes förändringsprocess och behandling.

Varje placerad individ på InCuria har en egen vårdkoordinator som har denna roll. Vid särskilda insatser arbetar vårdkoordinatorn och den placerade tillsammans med att kartlägga dennes livssituation, psykiska mående samt behov av behandlingsinsatser. Resultatet kommuniceras med samtliga parter som sedan enas om en och samma behandlingsplan.

Vårdkoordinatorn håller i behandlings- och placeringsprocessen och säkerställer att det går framåt samt att alla parter arbetar med det som är överenskommet. Utvärdering och utveckling av den placerades resultat genomförs kontinuerligt på InCuria.

Vårdkoordinator kallar och håller i nätverksmöten för att presentera resultat, stämma av behandlingsplan och säkerställa den placerades utveckling.

Vid placering av individer under 18 år har vårdkoordinator en regelbunden kontakt med dennes vårdnadshavare. Vårdkoordinator är också den person som kontrollerar att samtliga beslutna insatser genomförs i enlighet mot de mål som är uppsatta i den placerades vårdplan.