Vad är psykiatriförstärkt familjevård?

Psykiatriförstärkt familjevård, även kallad familjevård med särskilda insatser, innebär att det utöver placering i familjehem med tillhörande konsulentstöd även inkluderas vård och behandling för den placerade. Vid en psykiatriförstärkt placering inkluderas medicinskt ansvar av InCurias psykiater, eventuell farmakologisk behandling, psykiatrisk uppföljning, intyg, remisser samt vid behov rådgivning till nätverket. Placeringen inleds med att en psykiatrisk initialbedömning genomförs – en kartläggning kring den placerades psykiatriska samt psykosociala status, vilken utmynnar i rekommenderade behandlingsförslag. Utifrån behandlingsförslagen arbetar vi gemensamt i behandling som främst utgår från KBT-inriktade insatser.

Samtliga vårdkoordinatorer och behandlare på InCuria är socionomer och vidareutbildade inom bland annat MI (motiverande samtal), CRA och ACRA (Community Research Approach) samt ÅP (återfallsprevention). Knutet till verksamheten finns också KBT-terapeut med grundläggande psykoterapeutisk utbildning, steg 1. Det innebär att kompetens finns även för att arbeta terapeutiskt med lättare till måttligare problematik så som depression, ångest och fobier. Terapi för mer komplexa psykiatriska tillstånd kan ske efter bedömning av läkare och leg. psykoterapeut antingen genom InCuria alternativt genom regionen.  

InCurias behandling syftar till att stabilisera psykiskt mående, öka vardagsfunktion och reducera alternativt avhjälpa problembeteenden hos barnet, ungdomen eller den vuxne. Vår intention är att ge integrerad hjälp till våra klienter för att på ett kostnadseffektivt sätt uppnå bästa möjliga resultat. Samarbetet med de kommuner som kontrakterar oss är därför av största vikt.