Allt du behöver veta

Här har vi samlat viktiga frågor och svar gällande familjehem och familjevård hos InCuria. Vi har separata sidor om vilka tjänster vi erbjuder eller om ni har fler frågor eller funderingar!

Vad är familjehem?

Ett familjehem tar emot barn, ungdomar och vuxna för vård och fostran under en tid då individen, av
olika anledningar, inte kan bo hos sina egna vårdnadshavare eller på egen hand. Uppdraget ges av

socialtjänsten som också godkänner familjehemmet för just det specifika uppdraget. Det är viktigt att
hitta ett familjehem med rätt förutsättningar för att kunna tillgodose individens unika behov och som
uppfyller uppdragsgivarens krav och önskemål. En god matchning ökar möjligheten för en lyckad
placering.
Familjehemmet ska ge individen en god omvårdnad och se till så att barnet/individen får sina behov
tillgodosedda i samverkan mellan förälder och andra berörda. Att vara familjehem innebär att öppna
sitt hem och liv för ett behövande barn, ungdom eller vuxen.

Vad innebär familjevård hos InCuria?

InCuria finns till för barn, unga och vuxna som av olika anledningar behöver komma bort från sin
nuvarande miljö för att kunna utvecklas i trygghet och gemenskap av ett familjehem. InCuria
särskiljer familjehem för barn och unga samt vuxna. Familjevård erbjuder möjligheter till en optimal
vardagsmiljö med positiva förebilder och minimalt med sk ”social smitta” för en hållbar
rehabilitering.

InCuria handleder familjehemmet kontinuerligt enligt rutin med individanpassade insatser.
Familjehemmen utbildas, handleds och stöttas av vårdkoordinator utifrån familjehemmets och den
placerades behov. Beredskap för familjehemmen finns dygnet runt.

Vad är psykiatriförstärkt familjehemsvård?

Psykiatriförstärkt – förklaring
Konsulentstödd – förklaring

Vad är konsulentstött familjehemsvård?

På InCuria både rekryterar och stöttar vi familjehem. Vi erbjuder kontinuerlig handledning och
utbildning till de familjer som vi noggrant har rekryterat och samarbetar med. Vi tillhandahåller
konsulentstödda familjehem för alla barns, ungdomar och vuxnas rätt till en trygg tillvaro då de är
placerade. InCuria arbetar i nära samarbete med sina familjevärdar och har så gott som daglig
kontakt med varandra. .

Konsultentstödda familjehem är de familjehem som, av annan verksamhet än kommunen, föreslås
att bli familjehem åt ett behövande barn, ungdom eller vuxen. På InCuria kallas personalen för
vårdkoordinatorer och handleder familjehemmet i deras uppdrag. Det konsulentstödda
familjehemmet blir av verksamheten också ekonomiskt ersatta. Verksamheten har tillstånd från
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att bedriva konsulentstödd familjevård.

Är ni intresserade av att bli familjehem eller jourhem?

InCuria söker såväl dig/er som redan är utredda jour- eller familjehem, som er som är
nyfikna på uppdraget och vill veta mer. Kontakta oss på 0214807900 eller info@incuria.se.

Efter lämnad intresseanmälan kontaktas ni av InCuria för genomförande intervjuer,
inhämtande av registerutdrag och hembesök. Se vidare rutinsteg under ”Hur blir jag
familjehem hos InCuria?”.

Hur är det att vara familjehem?

Att vara familjehem kan variera i känslor och uppfattning. Det kan vara svårt att få in en ny
individ, med särskilda behov eller attitydproblem, till familjen. Med hjälp av handledning och
utbildning under placeringens gång, blir familjer ofta mer bekväma med situationen. Alla
uppdrag har en början och ett slut, men relationen till barnet kan bli livslång.

Hur blir jag familjehem hos InCuria?

För att bli familjehem behöver du/ni vara en trygg vuxen med stabil tillvaro. Du/ni ska ha tid
och engagemang för uppdraget, förmåga att vara känslomässigt tillgänglig för barnet/den
unge samt ha den hälsa, psykiska stabilitet och uthållighet som krävs för uppdraget.
För att arbeta som familjehem krävs att ett antal moment genomförs innan en utredning kan
slutföras. InCurias underlag används som underlag för Socialtjänstens familjehemsutredning
som slutligen godkänner dig/er som familjehem.
Rutinsteg:

 1. Intresseanmälan via telefon 021-4807900 eller mail info@incuria.se
 2. Registerutdrag:
  Vi ber er beställa registerutdrag från Polisen, Försäkringskassan, Socialtjänst, Kronofogden och
  Transportstyrelsen.
  Polisen: Gå in på hemsidan polisen.se och begär ut registerutdrag: Arbete på HVB-hem (familjehem)
  (442.7). https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
  Kronofogden: Ring 0771-73 73 00 eller mejla kontakt@kronofogden.se och begär ett skriftligt utdrag
  ur registret för alla vuxna personer i hushållet. Kom ihåg att meddela namn, personnummer och
  postadress om du mejlar.
  Socialregistret: Kontakta kommunen du är folkbokförd i och begär utdrag ur socialregistret för
  respektive vuxen person i hushållet.
  Transportstyrelsen: Ring 0771-81 81 81 och begär ett skriftligt utdrag för alla vuxna i hushållet ur
  LOB-registret. Ni kan även skicka en begäran om LOB-utdrag till Transportstyrelsen, 701 97 Örebro
  eller kontakta dem via kontaktformuläret på deras hemsida:
  https://www.transportstyrelsen.se/sv/kontaktformular/kontakt—korkortsfragor/

Försäkringskassan: Ring 0771–524 524 och begär ett intyg över sjukpenning och sjukersättning under
de senaste fem åren för de vuxna i hushållet.
OBS! Öppna INTE registerutdragen när de skickats hem till er, vi öppnar dem tillsammans vid första
hembesöket.

 1. BRA-fam: Underlaget är ett initialt bedömningsinstrument för familjehem som
  Socialstyrelsen tagit fram. Vi skickar materialet till er som ni fyller i och lämnar åter till oss
  innan hembesöket.
 2. Om tidigare utredningar av kommun eller annan organisation finns tar vi gärna del av
  dessa som en del av vårt kommande underlag.
 3. Hembesök av vårdkoordinator: genomförs då underlaget BRA-fam gås igenom samt
  kompletteras med frågor ur vår utredningsmanual. Vid hembesöket vill vi träffa alla
  familjemedlemmar och få visas runt i hemmet samt tilltänkt rum till den placerade.
  Vid hembesöket vill vi att ni lämnar en professionell respektive en privat referent per
  vuxen i hushållet (ej syskon och släkt).
 4. Familjehemsintervju: Intervju genomförs vid hembesöket och kan vid behov
  kompletteras i efterhand via telefon/videomöte.
 5. Underlaget sammanställs tillsammans med vår bedömning kring er lämplighet samt
  emotionella och fysiska tillgänglighet. Utredningen kommuniceras och gås därefter
  igenom tillsammans med er.
 6. När utredningen är färdig är ni redo för kommande matchningsförslag och placering.
  Varje kommun är ansvarig för att genomföra en utredning vid placering av ett barn.
  InCurias utredning används då som underlag för Socialtjänsten.

Vilken ersättning får ni som familjehem?

Familjehemsersättning består av två delar, arvodesdel och omkostnadsdel. InCurias
familjehemsersättning utgår från SKR:s rekommendation kring ersättning för uppdrag som
familjehem.

Arvodesdel

Arvodesdelen avser ersättningen för uppdraget som familjehem. Denna del räknas som lön och är
skattepliktig. Läs mer kring ersättning för familjehem på Skatteverket:
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/familjehem.4.515a6be615
c637b9aa413ed5.html

Omkostnadsdel

Omkostnadsdelen avser de extrakosntader som placeringen medför, till exempel ökade elkostnader,
matkostnader, utlägg för fritidsaktiviteter, kläder med mera. Omkostnadsdelen räknas inte som lön
och beskattas därmed inte. Läs mer kring ersättning för familjehem på Skatteverket:
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/familjehem.4.515a6be615
c637b9aa413ed5.html

Vårdkoordinering

Innebär….

Vad innebär en placering hos oss?

Vård och behandling

För att erbjuda bästa möjliga vård har vi skapat en integrerad vårdlösning som består av familjevård,
specialistpsykiatri samt psykosociala insatser. Till varje klient finns en erfaren koordinator som
säkerställer behandlingen och följer den placerade individens i vårdens alla faser. Våra koordinatorer
är utbildade socionomer och har lång och bred erfarenhet av socialtjänst, psykiatri och familjevård.
Koordinatorn ansvarar för den löpande psykosociala behandlingen och fungerar samtidigt som en
viktig länk mellan uppdragsgivare, den placerade individen, i förekommande fall vårdnadshavare och
familjehem. För att ge en bra bild över den placerades utveckling under placering lämnar koordinator
regelbundna skriftliga rapporter till uppdragsgivaren.

För att skapa en så ”normal” behandlingsmiljö som möjligt samarbetar InCuria med ett antal utredda
familjehem. En viktig fördel med placering i familjehem är att undvika sk ”social smitta” dvs en
negativ inverkan av personer med olika problematik. Familjehemmet ansvarar i första hand för
klientens boende och sociala färdighetsträning.

En psykiatriförstärkt familjevårdsplacering inleds med en kartläggning av individens psykiatriska och
psykosociala status. Kartläggningen utmynnar i individuella behandlingsrekommendationer för den
enskilde. Behandlingen utgår bland annat från A-CRA/CRA som vilar på en kognitiv
beteendeterapeutisk grund. Placeringsformen inkluderar medicinskt ansvar för den placerade vilket
innebär att individens psykiatriska status följs upp kontinuerligt av InCurias psykiater för att
säkerställa att rätt insatser sker vid rätt tidpunkt, eventuell farmakologisk behandling sätts in.
Därutöver innebär det medicinska ansvaret att InCuria har en beredskap för uppkommande av
psykiatriska frågor, akuta situationer, medicinering, intyg, remisser, upplöjning av pågående vård
samt rådgivning till nätverket.

Våra insatser riktar sig till såväl barn och unga som till vuxna. Målsättningen med InCurias insatser
och familjehemsvården är att individen ska ha tillskansat sig de färdigheter och givits de
förutsättningar som krävs för ett åldersadekvat självständigt liv efter avslutad placering på InCuria.